För den som söker bygglov, den 1 mars 2021 eller senare, för:

  • nytt eller ombyggt* flerbostadshus med fler än 10 parkeringsplatser (i byggnaden eller på tomten) ska förbereda (t.ex. med tomrör) för laddning av elfordon för samtliga parkeringsplatser
  • övriga nya eller ombyggda* uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser (i byggnaden eller på tomten) ska förbereda för laddning av elfordon på 20% av platserna och installerat minst en laddpunkt 

Sedan tidigare gäller att uppvärmda byggnader som inte är flerbostadshus med fler än 20 parkeringsplatser (i byggnaden eller på tomten) ska ha installerat en laddningspunkt senast den 1 januari 2025.

Elfordon innebär en annan brandrisk än fossilbränslefordon

Vi vet ännu för lite om riskerna med elfordon och dess batterier. Fossilbränslefordon är inte riskfria men det skifte vi nu ser början på, från fossilbränslefordon till elfordon (och/eller vätgas), innebär kanske inte högre en risk men däremot andra risker. I de förtydligande kraven (föreskrifter och allmänna råd) från Boverket om laddinfrastruktur framgår att laddpunkten ska utgöras av uttag av Typ 2 eller Combo 2 (för växelström). Vanliga jordade eluttag är med andra ord inte acceptabelt. Det innebär en ökad risk för brand i byggnaden om sådana vanliga jordade eluttag används. 

Reglerna i övrigt har inte hanterat frågan hur brand i batterier (i t.ex. elfordon) i slutna garage kan påverka en byggnad eller hur en batteribrand påverkar räddningstjänstens insats. Det hade varit önskvärt om Boverket i alla fall hade utrett frågan i samband med att de tog fram reglerna om laddinfrastruktur. Nu har så inte skett vilket innebär att vi själva måste fundera på om vi ska göra något extra för att säkerställa byggnadens brandskydd och räddningstjänstens insatsmöjligheter. 

Är du intresserad av lära dig mer om brandrisker med batterier och konsekvenser av en batteribrand så får du gärna kontakta vår utbildningsansvarige: Caroline Bernelius Cronsioe på caroline.cronsioe@prevecon.se.  

*ombyggnad enligt plan- och bygglagen (PBL) = ”ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas”. Det innebär  i princip en stomren byggnad, övriga ”ombyggnder” är inte ombyggnader i PBL:s mening utan annan ändring. 

Dela gärna