Grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck, konsoliderad version – det finns många versioner av en regel. När du går in på Boverkets sida över regler är detta några av begreppen som du möts av. Här reder vi ut hur de skiljer sig och vad som är nytt för respektive BBR, från BBR 18 och framåt.

Grundförfattning är en första ny författning, och eftersom den är ny innehåller den alla reglerna i den författningen. En ändringsförfattning innebär att en del av en författning har ändrats. När du läser en ändringsförfattning kommer du enbart se de delar av författningen som är ändrade. Finns det då inte en konsoliderad version eller ett omtryck, som sammanställer gällande bestämmelser från grundförfattningen till senaste ändringsförfattningen, måste du själv läsa grundförfattningen och alla ändringsförfattningar parallellt.

Skillnaden på omtryck och konsoliderad version

Omtryck, är en form av ändringsförfattning med stora likheter med en konsoliderad version. Omtryck innebär att grundförfattningen återges i sin helhet med ändringsförfattningarna inarbetade. Skillnaden mellan omtryck och en konsoliderad version är att den konsoliderade versionen tas fram i informationssyfte för att underlätta för användaren, t.ex. saknas här övergångsbestämmelserna.

Det här gäller för övergångsbestämmelser i BBR

Alla regler har ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Ikraftträdande anger när reglerna börjar gälla, från när de kan tillämpas. Hur lång en övergångsperiod är varierar från BBR till BBR. Allt från ingen övergångsperiod alls till ett par, tre år. Övergångsbestämmelserna kan gälla alla delar av BBR eller enbart vissa. Övergångsbestämmelserna i BBR finns sist i reglerna, direkt efter avsnitt 9. Notera dock att övergångsbestämmelserna inte finns med i den konsoliderade versionen av BBR. Övergångsbestämmelserna innebär att det under angiven period är möjligt att använda de gamla reglerna. Antingen väljer man då att enbart tillämpa de äldre reglerna eller så tillämpar man enbart de nya, att blanda är inte möjligt.

BBR 18

2011 fick vi i Sverige en ny plan- och bygglag, PBL. Det innebar att alla föreskrifter och allmänna råd som var utgivna till den gamla PBL upphävdes. Nya grundförfattningar var därför tvungna att tas fram. BBR 18 är en grundförfattning med enbart administrativa ändringar i förhållande till den upphävda BBR 17.

BBR 19

Stora ändringar vad avser brandskydd i denna version av BBR. Hela avsnittet arbetades om och ökade i omfattning. Rapporten Utrymningsdimensionering drogs tillbaka och mycket av rapportens innehåll inarbetades i BBR. Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD, togs fram. Möjligheten att göra avsteg från föreskrifter vid uppförande av nya byggnader togs bort.

Det var i denna version som ändringsreglerna införlivades i BBR.

BBR 19 gjordes till ett omtryck, mycket p.g.a. de stora ändringarna i avsnitt 5 om brandskydd och att ändringsreglerna griper genom hela BBR.

BBR 20

Samtidigt som BBR 20 trädde i kraft kom Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE. Det innebar vissa följdändringar i BBR och BBRAD då hänvisningarna nu skulle vara till det allmänna rådet istället för handboken om brandbelastning som drogs tillbaka. Samtidigt görs flera mindre ändringar i avsnitt 5 vilka bland annat avsåg en hänvisning till MSB:s regler om brandskydd på hotell m.m., att klassen G som anger motstånd mot brand vid sotled skrevs in, att faktorn 1,5 för gångavstånd till utrymningsväg började gälla för hela Vk1, att kravet på återinrymning skrevs om, att kravet på larm i Vk4 förtydligas samt förtydligande av eldstadsplanets centrum.

BBR 21

I BBR 21 infördes verksamhetsklass 3B, gemensamhetsboende, som möjliggjorde att personer som inte tidigare kände varandra kunde placeras tillsammans i en bostad. Det var i denna version som kabelklasserna infördes, då den harmoniserade standarden för kablar som byggprodukt snart skulle vara klar och producenterna behövde samexistensperioden för att ställa om sin produktion. Idag är samexistensperioden slut och enbart CE-märkta kablar får säljas inom EU och användas i våra byggnader. En ny regel om möjlighet till utrymning från utrymmen där man enbart vistas tillfälligt tillkom då detta försvann till BBR 19 och därmed lämnades oreglerat. Reglerna om loftgångar ändras för att bli enklare att tillämpa. Dock är de fortfarande något svåra att förstå varför Boverket överväger att skriva vägledning om dessa. I övrigt görs mindre ändringar i avsnitt 5 om brandskydd.

BBR 22

Inga ändringar i BBR avsnitt 5 om brandskydd.

BBR 23

Nattis blir en del av verksamhetsklass 5A och vissa krav på förskola skärps.

BBR 24

Inga ändringar i BBR avsnitt 5 om brandskydd.

BBR 25

Inga ändringar i BBR avsnitt 5 om brandskydd.

BBR 26

Remissen av BBR 26 har kommit. Remissen föreslår ett par mindre ändringar vad avser brandskydd. T.ex. uppdaterar Boverket ett par hänvisningar till standarder och vägledningar som har blivit inaktuella. Remissen ska vara besvarad senast den 11 maj.

Brandskyddsdelarna i Boverkets konsekvensutredningar

Till sist, Boverket har gett ut en sammanställning av brandskyddsdelarna i Boverkets konsekvensutredningar. Planen är att sammanställningen ska uppdateras när nya konsekvensutredningar publiceras. Denna sammanställning innehåller brandskyddsdelarna till konsekvensutredningar för BBR, EKS, BBRAD, BBRBE samt VÄS.

Vill du läsa mer?

Sammanställning av brandskyddsdelarna i Boverkets konsekvensutredningar.

Boverkets Byggregler 18-25 (gällande), inklusive de fullständiga versionerna av konskenvesutredningarna

Boverkets Byggregler 1-17 (upphävda), inklusive de konskenvesutredningar som finns att tillgå till äldre versioner av Boverkets Byggregler.


Om författaren:

Caroline Bernelius Cronsioe är Affärsområdeschef Utbildning & Utveckling på Prevecon och är Civilingenjör i Riskhantering och Brandingenjör.
Caroline har en bakgrund inom den statliga förvaltningen, till största delen på Boverket där hon skrivit, reviderat och svarat på frågor om brandreglerna så som BBR, BBRAD, BBRBE, SAK och VÄS, hon har även arbetat på MSB där hon bland annat skrivit handboken Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen. Närmast innan Caroline kom till Prevecon har hon arbetat som Kommittésekreterare i Kommittén för modernare byggregler, en statlig offentlig utredning som genomför en genomgripande översyn av bl.a. Boverkets byggregler.

Vill du att Caroline skall komma till din internutbildning, konferens eller ditt frukostmöte och prata om hur bygglagstiftningen i Sverige är uppbyggd, särskilt med avseende på brandskydd eller om vad som händer nu och i framtiden med de svenska byggreglerna? Eller se om vi erbjuder någon utbildning du har behov av? För mer information kontakta Caroline direkt via länkarna nedan.

Caroline Bernelius Cronsioe skriver om BBR.

Caroline Bernelius Cronsioe

Affärsområdeschef Utbildning & Utveckling
010-703 70 18
caroline.cronsioe@prevecon.se

 


 

Dela gärna