Den 1 januari 2019 trädde Boverkets Byggregler (BBR) 27 i kraft. Denna version av BBR innehåller inga förändringar som berör brandskydd, men innehåller övergångsregler som rör avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 9 (energihushållning). Avsnitt 6:7412, som rör rumsvärmare (braskaminer, öppna spisar, köksspisar etc), har sedan tidigare ändrats eftersom det tidigare fanns en otydlighet gällande högsta tillåtna utsläpp av kolmonoxid (CO) från byggnader med rumsvärmare. I BBR 26 förtydligades detta genom att det nu står uttryckligen att de angivna kravnivåerna gäller vid nominell effekt. Avsnittet är också kompletterat med ett allmänt råd som anger att utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare samt verkningsgrad bör utformas enligt respektive produkts harmoniserade standard. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att till den 30 september 2019 utreda Boverkets föreskrifter gällande begagnade rumsvärmare, varpå övergångsperioden är förlängd till 1 oktober 2019.

I avsnitt 9 gjordes i BBR 26 ändringar i fotnot 4 till tabell 9.2a, som rör beräkning av primärenergital för flerbostadshus. Ändringen innebär att det nu finns ett krav på att ventilationstillägg för ventilation i särskilda utrymmen högst får tillgodoräknas upp till 0,6 l/s per m2. I och med BBR 27 har övergångsperioden för detta förlängts till den 1 januari 2019.

Dela gärna