2013 trädde Byggproduktförordningen (Construction Product Regulation), CPR, ikraft och då ska alla byggprodukter med en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration, DoP, och vara CE-märkt. Enkelt uttryckt så sammanföll samexistensperioden, dvs. övergångstiden, för dessa byggprodukter med samexistensperioden för CPR, i alla fall i Sverige då Sverige var ett av fyra länder som hade tolkat byggproduktdirektivet som att CE-märkning var frivilligt.

För byggprodukter som inte hade en färdig harmoniserad standard den 1 juli 2013 innebär att samexistensperioden infaller först efter det att standarden har blivit citerad i Europeiska unionens officiella tidning, EUT. För ytterdörrar med brandegenskaper pågår samexistensperioden just nu, men den 1 november 2019 går samexistensperioden ut och enbart CE-märkta dörrar får förekomma på EU:s inre marknad.

Innerdörrar med brandegenskaper kommer att få en egen harmoniserad standard och berörs därför inte av att ytterdörrar nu måste CE-märkas.

Typgodkända dörrar kan användas ett litet tag till

Under samexistensperioden kan tillverkaren välja det nationella eller europeiska systemet, vilket i Sverige innebär att tillverkaren kan välja mellan att typgodkänna eller CE-märka en ytterdörr med brandegenskaper, så kallade branddörrar. Från den 1 november får inte längre tillverkaren typgodkänna dörrar utan måste CE-märka dem och förse dem med en prestandarelation.

Byggprojekt som sträcker sig över 1 november 2019

Byggprojekt kan sträcka sig över lång tid, och även om CE-märkningen för branddörrar inte har börjat gälla skarpt än så är det bra att byggherren, arkitekterna, teknikkonsulterna med flera börjar förbereda sig. Distributören får efter den 1 november 2019 sälja slut på sina lager med typgodkända branddörrar. Strax efter den 1 november ska det inte längre finnas några typgodkända branddörrar kvar på marknaden att köpa. Därför är det bra att redan nu förbereda övergången i projekt som hamnar i skarven, t.ex. där projektering sker nu och byggstart är först efter den 1 november.

Dörr och beslag i ett

Tillverkaren ansvarar för hela produktens prestanda, det innebär för dörrar att även beslaget ingår. Om byggherren av någon anledning vill installera ett annat beslag än den/de som specificerats av tillverkaren tar byggherren ansvaret för produktens prestanda och funktion. Det är även fallet när byggherren avviker från tillverkarens installationsanvisningar.

CE-märket för byggprodukter ≠ en produkt som uppfyller byggreglerna

Ett CE-märke på t.ex. en leksak innebär att leksaken uppfyller de säkerhetskrav som finns inom EU. Ett CE-märke på en byggprodukt innebär att produkten är provad och att produktens egenskaper finns deklarerade i en prestandadeklaration. För att veta om byggprodukten får användas i t.ex. en svensk byggnad måste man läsa i prestandadeklarationen för att ta reda på om byggprodukten klarar de krav som finns i de nationella byggreglerna. I prestandadeklarationen ska det även framgå hur produkten är tänkt att användas.
Bruksanvisning och prestandadeklaration ska finnas på svenska
Prestandadeklarationen som ska följa med alla byggprodukter, ska finnas på svenska när byggprodukten säljs på den svenska marknaden. Det är även fallet för den medföljande bruksanvisning. Mer om detta kan du läsa i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter, SEK.

En värld av förkortningar

CE-märkning av byggprodukter innebär att man behöver känna till ett stort antal begrepp och förkortningar. Nedan finns några av de begrepp som används i denna artikel. Om du vill förkovra dig i förkortningar och begrepps betydelser inom detta område har både Boverket och SIS ordlistor.

Vill du läsa mer om CE-märkning av byggprodukter, om CE-märkning av branddörrar, om marknadskontroll av byggprodukter eller är intresserad av att veta vilka krav som ställs på tillverkaren, importören och distributören så finns detta och lite till på www.boverket.se samt på www.boverket.se/pblkunskapsbank.

Kort förklaring av förkortningar

Förkortning Svenska Engelska Franska
hEN Harmoniserad standard Harmonized standard
DoP Prestandadeklaration Declaration of Performance
CPR Byggproduktförordningen Construction Product Regulation
CE European Conformity Conformité Européenne
NPD Ingen prestanda fastställd No Performance Determined
SIS Swedish standards institute
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Kort ordlista

Begrepp Förklaring
EU:s inre marknad EU:s inre marknad omfattar alla länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, samt Schweiz och Turkiet. EES omfattar EU:s alla medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein.
Väsentliga egenskaper De egenskaper hos byggprodukten som rör de grundläggande kraven för byggnadsverk. Prestanda för dessa redovisas i prestandadeklarationen och i CE‑märkningen.
Ingen prestanda fastställd (NPD) NPD är en förkortning som används i prestandadeklarationer för att beskriva att prestandan inte har bestämts för den specifika väsentliga egenskapen.

Dela gärna