Prevecon befäster sin position som specialistkonsult inom brandskydd genom att låta certifiera två medarbetare som sakkunniga inom brandskydd i enlighet med Boverkets föreskrifter SAK3. Det är våra två välrenommerade brandingenjörer Robin Karlsson och Andreas Deimer som nu tilldelats sina certifikat. Certifieringen innebär att Robin och Andreas tillåts utföra arbeten och kontroller som enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen kräver särskild dokumenterad sakkunskap och erfarenhet vad gäller brandskydd. Behörighet K innebär att Prevecon i oberoende ställning, exempelvis som tredje part, tillåts kontrollera projektering och utförande av byggnadsverk där brandskyddet är av komplicerad art. Även i mindre formella sammanhang kan det ibland kännas tryggt att rådgöra med en brandkonsult som har en kvalitetsstämpel på sina kunskaper, i och med detta ser vi att Prevecon är det självklara valet. Grattis Robin Karlsson och Andreas Deimer!

Mer om certifieringen

Utöver behörighet K, som beskrivits ovan, finns det även en behörighetsnivå N för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av vedertagna lösningar angivna i t.ex. handböcker. Majoriteten av de som är certifierade sakkunniga inom brandskydd är det dock på behörighetsnivå K. Det är Boverket som ger ut reglerna om certifierade sakkunniga. Brandskydd är ett av områdena som det är möjligt att bli certifierad inom. Ett par exempel på övriga certifieringsområden är tillgänglighet och kulturvärden.

Detta krävs för att bli certifierad

För att kunna bli certifierad sakkunnig inom brandskydd ska vederbörande uppfylla vissa krav och kunskaper. För att kunna bli certifierad sakkunnig på behörighetsnivå K måste den sökande:
  • Vara examinerad brandingenjör eller motsvarande.
  • Ha varit yrkesverksam projektör och kontrollant av byggnadstekniskt brandskydd som projekterats med ingenjörsmässiga bedömningar under minst tre år den senaste femårsperioden.
  • Har fått godkänt på ett skriftligt prov där kunskaper om byggregler i vid bemärkelse testas. Fokus är plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande föreskrifter så som Boverkets byggregler (BBR).

Lagens intention med certifieringen

De certifierade sakkunniga är ett verktyg för byggnadsnämnderna att använda när det finns skäl att tro att byggherren inte kommer att kunna uppföra en byggnad enligt gällande byggregelverk. I dessa fall ska byggnadsnämnden i kontrollplanen ange vilken certifierad sakkunnig som ska utföra vilken kontroll. Ett alternativ för byggnadsnämnden är att neka startbesked, vilket är det enda verktyget byggnadsnämnden har inom de områden där det inte finns möjlighet att certifiera sig, såsom konstruktion.

Den bredare användningen av certifierade sakkunniga inom brandskydd

Inte helt sällan krävs det vid upphandlingar av brandkonsultföretag att företaget har certifierade sakkunniga anställda. Ofta används även de certifierade sakkunniga inom brandskydd som en part inför slutbesked när olika åsikter förs fram från exempelvis räddningstjänsten och brandkonsulten. Detta är inte den roll som en certifierad sakkunnig ska ha enligt PBL, men det står kommunen fritt att ta hjälp av en sakkunnig (med eller utan en certifiering) när de anser att de har det behovet för att öka kommunens kompetens.

Dela gärna