Det är en sommar som ingen annan, med ändå sommar och många har redan gått på semester och andra ska snart gå på semester. Vi på Prevecon vill önska dig en glad sommar!  

Nya regler och remisser

Till den 1 juli brukar det komma en del regeländringar så även i år. Men på byggområdet är det den 1 augusti som är mest intressant. Därtill har just nu Boverket en remiss ute om utrustning för laddning av elfordon.

Attefallare 30 kvadratmeter

Tidigare gällde att sådana attefallshus som utgjorde bostadskomplementhus fick vara 30 kvadratmeter. Från den 1 augusti får alla attefallshus vara 30 kvadratmeret istället för de tidigare 25 kvadratmeterna.

Kontrollplanen ska kompletteras med information om bygg- och rivningsavfall

Kontrollplanen ska framöver bland annat innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Detsamma gäller för det avfall som uppkommer, framförallt hur materialåtervinning ska möjliggöras samt hur avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen ska ske.

Remiss om utrustning för laddning av elfordon

Boverket har just nu en remiss ute om utrustning för laddning av elfordon som förtydligar den nya 11:e tekniska egenskapskravet laddning av elfordon. Kravet i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen trädde i kraft i maj tidigare i år och ska tillämpas från mars 2021. Innan dess är det tänkt att Boverkets föreskrifter och allmänna råd ska ha trätt ikraft. Vill du lämna synpunkter på remissen så finner du all information här

Tillsyn över takkonstruktioner med underspända limträtakstolar

Tidigare i år inträffade ett allvarligt takras i en idrottshall i Kiruna. Statens haverikommission håller fortfarande på utreda händelsen men kan redan nu konstaterat att det finns fler byggnader i Sverige med liknande takkonstruktion. Därför rekommenderar haverikommissionen alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa tak ur säkerhetssynpunkt innan kommande vinter. Boverket har samlat inforamtion, regler och vägledningar för att underlätta tillsynearbetet här. Vet du med dig att du har tak med underspända limträtakstolar så kan det vara bra att veta att detta arbete kommer att genomföras under hösten. 

 

Dela gärna