Integritetspolicy

Så här behandlar Prevecon dina personuppgifter

Prevecon Brand & Riskkonsult ABs (Prevecon) målsättning är att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, att din personliga integritet skall respekteras och dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Prevecon har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna integritetspolicy samt besöka Datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Prevecon behandlar dina personuppgifter och är tillämplig på individer som är kunder, leverantörer, anställda, arbetssökande och andra intressenter. Olika delar kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Prevecon.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Prevecon Brand & Riskkonsult AB, org.nr. 556598-9794, är ansvarig för att din personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Hur får Prevecon dina personuppgifter?

Prevecon samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, leverantör eller anställd till oss eller om du ansöker om jobb eller praktiktjänst hos oss, kontaktar oss via e-post, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Prevecon behandlar även personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. personuppgifterna kan komma exempelvis från Skatteverket eller kreditupplysningsföretag.

Prevecon behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, bankuppgifter och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka ändamål har Prevecon med personuppgiftsbehandlingen?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Prevecon för bland annat följande ändamål:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • Fullgöra ett avtal med dig
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetssökningar
 • För att kunna göra kreditkontroller vid kreditköp

Prevecon behandlar dina personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Prevecon kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Prevecon, dess moderbolag och Prevecons personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte behöver göra detta på grund av rättsliga förpliktelser, förordningar eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Prevecon.

Hur länge behandlar Prevecon dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt. Prevecon behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Prevecon, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år enligt bokföringslagen eller även tills garantitiden för respektive uppdrag löpt ut. Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut sparas under avtalstiden samt garantitiden.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Prevecon bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.
 • Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Prevecon överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen.

Cookies

Prevecons webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Ändringar i denna integritetspolicy

Prevecon förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna integritetspolicy kontakta oss.

Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Kungsgatan 48B
411 15 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande från maj 2018.