Kvalitet

Kvalitetspolicy

Prevecons kvalitetspolicy är att tillgodose kundernas behov av brandteknisk kompetens inom upphandlade projekt samt att verka för god förståelse hos kund beträffande dennes medvetenhet om konsekvenser av brand.

Det innebär att vi ska:

 • erbjuda kund hög kvalitetsnivå för avsett ändamål
 • sträva efter jämn kvalitet under hela processen, från första kontakt till leverans
 • hålla en öppen och tydlig dialog med kund genom personlig service
 • leverera på överenskomna tider
 • driva och stimulera förbättringsarbete inom företaget

Kvalitetssystem

Prevecon arbetar aktivt enligt internt kvalitetssystem.

Inför varje uppdrag upprättas objektsanpassad kvalitetsplan. Syftet är att beskriva metoder och arbetsprocesser för att säkra kvaliteten för projektets genomförande och den slutliga produkten, allt för att ge kunden en produkt som svarar mot kundens önskemål och aktuell lagstiftning.

Egenkontroll

Prevecons arbete skall följa företagets plan för internkontroll. Detta innebär bl.a. följande:

 • Samtliga handlingar som upprättas av Prevecon inom projektet skall innan leverans granskas enligt objektsanpassad granskningsplan. Granskningsplanen skall vid behov under projektets gång revideras.
 • Interngranskning sker enligt metod i granskningsplan av person med erforderlig kompetens och erfarenhet. Granskning kan ske av handläggare, uppdragsansvarig eller av annan person, beroende av typ av handling och skede i projektet. I samband med upprättande av granskningsplanen bedöms erforderlig nivå.
 • När annan person än uppdragsansvarig eller handläggare utför interngranskning skall denna inte tidigare vara involverad i projektet.
 • Granskning sker enligt fastställd metod. Metod är normalt granskning enligt särskild checklista.
 • Vid behov kan granskning ske av extern person med tillräcklig kompetens, t.ex. från annat företag.
 • Efter varje projekteringsmöte skall protokoll genomgås för att verifiera att beslut genomförts.
 • All egenkontroll i form av granskningsplan och checklistor skall undertecknas av berörd person.

Slutkontroll

Samtliga handlingar skall innan distribution kontrolleras av annan person inom eller utom företaget. Handlingar som icke är sluthandlingar skall vara märkta med ”Förhandskopia” eller motsvarande.

Samverkan med andra konsulter inom projektet är en viktig del för samordning och säkerställande av kvalitet. Samgranskning av egna och övriga konsulters handlingar skall ske vid särskilt möte eller genom att egna handlingar distribueras till övriga berörda konsulter i god tid för kommentarer. Samgranskning skall dokumenteras