Miljö

Miljöpolicy

Prevecons miljöarbete ska inom ramen för vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke.

Det innebär att vi skall:

  • genomföra och utveckla våra konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
  • minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik
  • minska vår miljöbelastning genom att
    • minska användning av energi och material
    • ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster
    • hantera vårt avfall genom källsortering

Miljöledningssystem

Prevecon arbetar aktivt enligt internt miljöledningssystem.

Inför varje uppdrag upprättas objektsanpassad miljöplan. Syftet är att beskriva metoder och arbetsprocesser för att säkra kvaliteten/miljöarbetet för projektets genomförande och den slutliga produkten, allt för att ge kunden en produkt som svarar mot kundens önskemål och aktuell lagstiftning.