E45 Trollhättan

E45 Trollhättan

För att skapa bättre förutsättningar för transporter på väg mellan Trollhättan och Göteborg finns det beslut på regeringsnivå om att bygga ut E 45 till två filer i varje riktning.

Prevecons uppdrag

Prevecon har på uppdrag av Vägverket Konsult (idag Vectura) utfört en kvalitativ riskanalys avseende utbyggnad av farligt godsleden E 45 mellan Holmsvägen och Gärdhemsvägen i Trollhättan (etapp 2 och 3).

Med hänsyn till att utbyggnaden av berörd vägsträcka innebar att riskavståndet till skyddsobjekt längs med vägen förändras utfördes en riskanalys för att utreda lämpligheten i utbyggnaden och om erforderligt visa på möjliga åtgärder för att hålla riskbilden inom tolerabla nivåer.

Prevecon utförde en kvantitativ riskanalys som bestod i att beräkna individrisken i ett antal punkter längs med vägsträckan för befintligt utförande av vägsträckan (nollalternativet), samt för fallet utbyggnad. Den beräknade individrisken för båda alternativen jämfördes sedan för att utreda om utbyggnaden innebar en ökad eller minskad risk relativt nollalternativet.

Projektnamn: Väg 45, Trollhättan, Riskanalys

Ort: Trollhättan

År: 2007

Prevecons beställare: Vägverket Konsult

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2007-10-05