Lilla Vassbotten, Vänersborg

Lilla Vassbotten, Vänersborg

Vänersborgs kommun har beslutat att det under en 10-årsperiod ska investeras 3-4 miljarder kronor i den centralt belägna stadsdelen Vassbotten och Sanden. Området ska innehålla bland annat bostäder, kontor och handel.

Prevecons uppdrag

På grund av närheten till transportleder för farligt gods har Prevecon på uppdrag av Vänersborgs kommun upprättat en riskanalys för att utreda lämpligheten i planändringen och om erforderligt visa på möjliga åtgärder för att hålla riskbilden inom tolerabla nivåer

Prevecon har utfört en kvantitativ riskanalys som bestod i att beräkna individrisken (platsspecifik individrisk) och samhällsrisken för planområdet och sedan jämföra riskernas storlek med ett antal kriterier som Räddningsverket har tagit fram. För både individ- och samhällsrisk är det den samlade risken som har värderats, d v s samtliga riskkällor som påverkar det aktuella områden har inkluderats.

Projektnamn: Lilla Vassbotten och Sanden

Ort: Vänersborg

År: 2007

Prevecons beställare: Vänersborgs kommun

Byggherre: Vänersborgs kommun

Källa bild: www.vanersborg.se

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2007-10-05