Micasa Fastigheter, Risk- och sårbarhetsanalys

Micasa Fastigheter, Risk- och sårbarhetsanalys

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer bland annat krav på att kommuner ska analysera risker och kartlägga vilka funktioner som är mest sårbara vid en större oönskad händelse eller kris. I Stockholms stad startade ett förvaltningsövergripande projekt 2008 som innebar att risker och sårbarheter skulle analyseras inom förvaltningar och kommunala bolag.

Analysen genomfördes med en modell framtagen av FOI.

Prevecons uppdrag

Prevecon gjorde en risk och sårbarhetsanalys på uppdrag av Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholms stads vård- och omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar 127 fastigheter samt sex förvaltningsuppdrag om totalt 873 000 kvm.

Analysen omfattade större brand i en fastighet samt långvarigt strömavbrott i flera fastigheter. Arbetet genomfördes i projektform med företagets olika nyckelfunktioner. I uppdraget berördes även Micasa Fastigheters intern krisledningsorganisation samt samverkan med externa aktörer.

Företag: Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Ort: Stockholm

År: 2008-2012

Prevecons beställare: Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Foto: Dan Cornelius

Dela gärna


Färdigheter

Upplagt på

2012-10-05