Sankt Jörgen Park Resort innebar nybyggnad av designhotell med tillhörande restaurang och större spa-avdelning. Hotellet omfattar ca 40 hotellrum. Spa-avdelningen införlivades med befintligt gym som fanns uppfört sedan tidigare.

Prevecons uppdrag

Prevecons uppdrag i projektet var brandsakkunnig och har deltagit i projekteringen med upprättande av brandskyddsbeskrivning (bygghandling) och brandritningar.

Arbetet innebar verifiering av utrymning med hjälp av datorsimuleringar av brandförlopp, då beställaren efterfrågade en öppen planlösning där del av hotellkorridorerna utgjordes av öppna balkonger.

Prevecon deltog under byggtiden med löpande rådgivning. Inför ibruktagande utfördes sakkunnigkontroll för att verifiera de brandtekniska lösningarna.

I samband med uppstarten ansvarade Prevecon för brandskyddsutbildning av hotellets personal som ett led i deras Systematiska Brandskyddsarbete.

Projektnamn: St Jörgen Park Resort

Ort: Göteborg

År: 2006-2008

Prevecons beställare: Gårda Johan Fastighets AB

Dela gärna