Micasa Fastigheter, Risk- och sårbarhetsanalys

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer bland annat krav på att kommuner ska analysera risker och kartlägga vilka funktioner som är mest sårbara vid en större oönskad händelse...