2016 påbörjade Prevecon ett intressant uppdrag åt en av Göteborgs kommunala hyresvärdar. Två flerbostadshus på vardera fyra våningsplan krävde ett större underhållsarbete förutom att man skulle bygga till två våningsplan i lättregelstomme ovan befintligt vindsbjälklag. Det senare gjordes med anledning av bostadsbristen och stadens ambition att förtäta staden för att skapa liv i stadsdelscentra och minska segregation.

Projektet presenterade flera utmaningar såsom att fönsterutrymning från de tillkommande våningsplanen inte var möjlig med räddningstjänstens bärbara stegar och att räddningsvägar och uppställningsplatser därför behövde anordnas inom den befintliga, väldigt kuperade, kvartersbebyggelsen.

Bärförmåga vid brand med träkonstruktion

Tillbyggnaderna innebar att byggnaderna passerade fem våningsplan vilket medförde att hela konstruktionen kom att omfattas av högre krav på stombärverkets brandmotstånd.

Extra lärorikt har det varit att arbeta med kompletteringen av befintlig betongstomme samt att uppnå tillräckligt brandmotstånd på den tillkommande träkonstruktionen, säger Prevecons medarbetare Stefan Wirström.

Utmaningarna med tillbyggnaden i detta projekt är exempel på utmaningar som utvecklar kompetensen i hela branschen just nu då träkonstruktioner har blivit ett allt vanligare val även i mer komplexa byggnader och branschen har tvingats fundera över funktionskraven i våra byggregler på ett sätt man sällan gör för höga byggnader i mer traditionella material.

Tillbyggnaden påbörjades under 2019 och nyligen färdigställdes den första etappen för inflyttning. Vi på Prevecon är stolta över det vi åstadkommit i projektet men följer också noga forskningsläget och den fortsatta utvecklingen i branschen och vi är ödmjuka inför de svårigheter dessa nya byggnadstyper för med sig. En ny version av den europeiska standarden för dimensionering av träkonstruktioner (EC5) beräknas träda i kraft under 2023. Vi vet att arbetsgruppen som hanterar det arbetet utgörs av synnerligen kompetenta experter och hoppas att många av de frågor vi har idag därmed kan få ett svar.

Dela gärna