Brandfarliga och explosiva varor – ATEX

Hantering av brandfarlig och explosiv vara i fast, vätske- och gasform är hårt reglerad av samhället. Med hantering avses alla aktiviteter såsom lagring, lastning, lossning försäljning, användning etc. och det allmänna kraven i regelverken är att hanteringen ska vara betryggande. Vi utför riskutredning vid yrkesmässig hantering av brandfarlig vara.

Vi projekterar även utformningen av utrymmet för förvaringen och övriga delar av hanteringen så gällande regelverk uppfylls. I de fall där hanteringen kräver tillstånd bistår vi vid tillståndsansökan och vid myndighetskontakter efter kundens önskemål.

Vid öppen hantering av brandfarlig gas, vissa brandfarliga vätskor eller brandfarlig ånga dvs. då en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram. Arbetet inleds med att vi går igenom anläggningen, ger förslag på riskreducerande åtgärder och upprättar därefter klassningsplan.

Klassningsplanen anger vilken typ av elektrisk utrustning som får finnas i anslutning till hanteringen.

Några exempel på våra tjänster är:

  • Riskanalyser
  • Bistår vi vid tillståndsansökan
  • Klassningsplaner
  • Explosionsskyddsdokument