Brandteknisk projektering

Brandteknisk projektering vid ny- om och tillbyggnation enligt kraven i BBR, EKS, PBL och PBF. Vi är sakkunnig brand eller kan fungera som oberoende sakkunnig enligt PBL beroende på uppdrag. Projekteringen genomförs förenklat enligt schablonreglerna eller analytiskt genom beräkning efter det behov som finns i projektet. Analytisk dimensionering krävs i vissa fall enligt BBR men vanligast är att analytisk dimensionering genomförs för att optimera brandskyddet med hänsyn till kostnader, arkitektoniska önskemål mm. Allt dokumenteras i en brandskyddsdokumentation som följer fastigheten.

Utrymningsdimensionering och brandförloppssimulering med hjälp av CFD modellering.

Brandskyddsdokumentation

I lagen om skydd mot olyckor 2 kap 3ß ställs krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera brandskyddet. I det fall dokumentation av byggnaden saknas är första steget att genomföra en inventering och dokumentation av befintligt brandskydd där de olika brandskyddssystemens omfattning, syfte och funktion kartläggs och dokumenteras.

I samband med inventeringen värderar vi nivån i förhållande till den kravnivå som bedöms vara skälig för verksamheten. I samband med att dokumentationen upprättas noteras eventuella avvikelser och åtgärder prioriteras. Resultatet presenteras på ritning och i textdokument som kan redovisas till myndigheter, nyttjas i det systematiska brandskyddsarbetet och användas som underlag till beslut inför ombyggnad.

Ventilationsbrandskydd

Vi hjälper VVS projektörer att utforma system som uppfyller kraven i BBR beträffande brand- och brandgasspridning. Det omfattar allt ifrån schablonmässiga krav på isolering och upphängning av kanaler till mer sofistikerade analyser. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att rekommendera en funktionell och kostnadsmässigt bra lösning, det kan sedan vara spjäll, eller s k ”fläkt i drift” eller en kombination.

Aktiv ventilation som skyddsmetod ska verifieras med tekniska beräkningar. Vid utredningar av det slaget använder vi datorprogrammet PFS, ett statiskt verktyg för undersökning och justering av installationstekniska flödessystem, utvecklat vi Lunds Tekniska Högskola.

Utrymningsdimensionering

Utrymningsdimensioneringar används för att verifiera utrymningssäkerheten i händelse av brand. Tid för utrymning simuleras och jämförs med beräknad tid till kritiska förhållanden med avseende på brandgaser, värme och strålning från brand.

Vid simulering av utrymningsförlopp använder vi vanligtvis datorprogrammen Simulex eller Pathfinder men även enklare handberäkningar används där så är tillämpligt.

Vid brandförloppsberäkningar används oftast CFD-modellering med datorprogrammet FDS. Två-zonsmodeller (CFAST) och handberäkningar används vid mindre komplexa byggnader.

CFD-modellering används även för att dimensionera och optimera brandgasventilation i industribyggnader, stora lager, atrier etc. samt för brandteknisk dimensionering av bärande och avskiljande konstruktioner