Riskanalyser

Vi utsätts dagligen för olika typer av risker. Det kan till exempel vara risker med transporter av farligt gods på väg eller vid hantering av bensin på närmaste bensinstation.

Riskanalys kan omfatta nya riskobjekt såsom vägar, järnvägar, tankanläggningar eller bensinstationer. Analyserna kan även göras med fokus på ett eller flera skyddsobjekt, t.ex. lämpligheten att placera en skola, sjukhus eller samlingslokaler i anslutning till ett riskobjekt.

Prevecon utför:

 • Kvalitativa och kvantitativa riskanalyser. Våra kvantitativa analyser utgår från de etablerade begreppen individrisk och samhällsrisk.
 • Konsekvensanalyser
 • Känslighetsanalyser
 • Analys av riskreducerande åtgärder
 • Sårbarhetsanalyser
 • Brandriskanalyser och kontinuitetshantering

Exempel på berörda regelverk:

 • Riskanalys vid fysisk planering enligt PBL
 • Riskanalys av farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4ß
 • Riskutredning vid hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt LBE
 • EX/ATEX
 • Lagen om extraordinära händelser