SAK3-kontroll

Enligt Plan- och bygglagen kan det i en kontrollplan skrivas in att t.ex. en byggåtgärd ska kontrolleras av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet inom brandskydd och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat, en så kallad SAK3-kontroll. Detta krav kommer direkt från byggnadsnämnden när det finns skäl att tro att byggherren inte kommer att kunna uppföra en byggnad enligt gällande regelverk. Den certifierade sakkunnige agerar som en oberoende part och ska inte vara delaktig i projektet annat än som kontrollant av brandskyddet i de delar det är preciserat i kontrollplanen. Även i mindre formella sammanhang kan det ibland kännas tryggt att rådgöra med en brandkonsult som har en kvalitetsstämpel på sina kunskaper.

Benämningen SAK3 kommer från den tredje versionen av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:17) om certifiering av sakkunniga inom brandskydd som förkortas just SAK3. Föreskriften anger två olika behörighetsnivåer, N och K. Den som har behörighet N får kontrollera byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av vedertagna lösningar som anges i t.ex. handböcker. Den som har behörighet K får kontrollera byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar. Certifieringen utfärdas av det ackrediterade kontrollorganet RISE (Research Institutes of Sweden) och lämnas för en period av högst fem år.

Vi har brandingenjörer som är certifierade med behörighet K och som därmed tillåts kontrollera projektering och utförande som är av komplicerad art.

Adam Lindström

Adam Lindström

Brandingenjör / Civilingenjör Riskhantering / Certifierad Sakkunnig Brand - SAK 3/K

Andreas Deimer

Andreas Deimer

Brandingenjör / Certifierad Sakkunnig Brand - SAK 3/K

Affärsområdeschef Brandskydd
010-703 70 14
andreas.deimer@prevecon.se