Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Ett väl fungerande och systematiskt brandskyddsarbete utgör grunden i den enskildes riskhantering. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft 1 januari 2004 ansvarar den som äger en fastighet eller lokal, eller den som ansvarar för verksamheten, för att ett systematiskt brandskyddsarbete utförs.

Systematiskt brandskyddsarbete kan enkelt beskrivas som ett metodiskt sätt att skapa ordning och reda på sitt brandskydd.

Vi på Prevecon hjälper dig att komma igång med det systematiska brandskyddsarbetet och att hitta rätt nivå för just din verksamhet. Vi inventerar det befintliga brandskyddet och utvärderar dina risker samt hjälper till att skapa bl.a. organisations- kontroll- utbildnings- och utrymningsplaner. Med det dokumenterade brandskyddet som grund upprättar vi en handlingsplan för hur det systematiska brandskyddsarbetet skall bedrivas.

Prevecon har ett webbaserat SBA-verktyg som licensieras ut till i princip samtliga kunder. Verktyget hjälper dig som kund att genomför ditt SBA-arbete på ett strukturerat sätt samt påminner om när och vilka kontroller som ska genomföras. Du som kund kan utföra kontrollerna själv eller låta Prevecon hjälpa till med detta. Vid myndighetskontroll används SBA-verktyget för att visa status på det egna brandskyddet.

Login > Prevecon SBA-verktyg