Utbildningar

Prevecons personal har en bred kompetens inom bland annat byggprocessen, brandskydd och riskhantering, detta är kunskap som vi gärna delar med oss av. Vi har både generella utbildningar och möjlighet att ta fram kundanpassade utbildningar. Några exempel finns längre ner på sidan. Det är Prevecons egen personal som leder utbildningarna. Fördelen med det är att vi har erfarenhet att jobba både praktiskt och teoretiskt med de frågor vi utbildar inom. Vi är dessutom populära föreläsare på konferenser och seminarier. En utbildning kan innebära en timme eller två på en kick off eller personaldag. En utbildning kan vara uppdelad på flera tillfällen, en hel eller halvdag. Det är era behov som styr. Är du intresserad av en av de listade utbildningarna nedan, vill ha mer information om kundanpassade utbildningar för just er eller har någon annan fundering kring våra utbildningar så hör gärna av dig.

Caroline Bernelius Cronsioe Affärsområdeschef Utbildning 010-703 70 18 caroline.cronsioe@prevecon.se

Prevecon wake up call

Håll utkik efter Prevecon wake up call – våra korta informativa frukostseminarier om aktuella ämnen. Vi bjuder dig på frukost samtidigt som du får ta del av våra kunskaper om ett aktuellt ämne. Du får möjlighet att träffa oss och dina branschkollegor som hanterar samma frågeställningar och kan utbyta erfarenheter över en kopp kaffe.

De ämnen som vi tar upp på våra wake up call passar också perfekt som en punkt på er personaldag. Så här långt har vi har haft wake up calls om:

 

 • Frångänglighet
  Frångänglighet innebär att de som har tagit sig in i en byggnad också ska kunna ta sig ut, även i händelse av brand. Sedan 2012 är byggreglerna tydligare vad avser krav på frångänglighet, men det återstår fortfarande mycket innan alla som har tagit sig in i en byggnad också kan ta sig ut, om man väljer att endast följa BBR.
 • Vad blir ofta fel?
  Vad blir ofta fel? Från idé till användning och underhåll av en byggnad är det mycket i brandskyddet som måste blir rätt och fungera som avsett för att myndighetskraven ska uppfyllas och ägare och brukare ska vara trygga. Ibland uppstår fel och en del av dem är oftare återkommande än andra. Varför uppstår felen och vad kan vi göra åt det knyter ihop utbildningen.
 • Nya energibärare
  För att klara klimatutmaningarna har litiumjonbatterier ökat kraftigt på senare tid, både i bilar och som energilagringsenheter för t.ex. solceller. Ett alternativ till batterierna är vätgas. Med nya energibärare kommer nya risker. Vad vet vi idag, vilka rekommendationer finns och hur bör vi utforma våra byggnader för de nya konsekvenserna?
 • Trä som byggmaterial och i höga byggnader
  Trä är ett material som vi har gott om i Sverige och som är en förnyelsebar råvara vilket ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är positivt, därför är trä som byggmaterial politiskt väldigt hett. Trä är dessutom ett betydligt lättare byggmaterial än t.ex. betong vilket är en fördel bland annat under byggtid då det genererar färre tunga lyft. Men trä är också ett material som brinner. Det går idag att bygga (höga) byggnader i trä som uppfyller Boverkets byggregler, men egendomsskyddet är då inte hanterat och eftersom trä brinner är risken stor att skadorna efter en brand i en träbyggnad blir oacceptabla. Hur hanterar vi fel och misstag för att minska skadorna vid brand? Hur säkerställer vi att trä som byggmaterial, som med stor sannolikhet är här för att stanna även i höga byggnader, ger oss byggnader som går att använda även efter en brand? 
Brandskydd i byggprocessen

Säkerhet i händelse av brand är ett av tio tekniska egenskapskrav som ska uppfyllas när man uppför en ny byggnad eller ändrar i en befintlig. För att hjälpa byggherren att uppfylla kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordnigen samt i Boverkets byggregler finns byggprocessen med t.ex. tekniskt samråd, kontrollplan, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked och kontrollansvarig. Denna utbildning ger dig en orientering i byggprocessen och det tekniska egenskapskravet säkerhet i händelse av brand.  

Ändring av byggnader

Cirka 1 % av Sveriges byggnadsbestånd byggs nytt varje år. Det innebär att merparten av alla byggprojekt består av ändringar av befintliga byggnader på olika sätt. En ändring kan vara allt från byte av verksamhet, måla om fasaden i ny kulör till att göra byggnaden stomren och mer eller mindre börja om. Ändringsreglerna gäller i samtliga fall. Denna utbildning fokuserar på vad ändringsreglerna ställer krav på, samt hur dessa regler förhåller sig till bygglov och anmälan.  

Certifierad sakkunnig brandskydd, SAK

Byggnadsnämnden (BN) har två verktyg när de misstänker att en byggherre inte kommer att uppfylla t.ex. BBR vid uppförande eller ändring av en byggnad. Det första är att neka startbesked, detta verktyg kan användas för alla de tekniska egenskapskraven. Det andra verktyget är att skriva in i kontrollplanen att en certifierad sakkunnig ska utföra en preciserad kontroll, denna möjlighet finns för bland annat brandskydd, tillgänglighet och kulturvärden. Att använda certifierade sakkunniga på detta sätt är dock ovanligt. Nu kan vi se tendenser att man i offentlig upphandling ställer krav på att projekterande företag ska ha certifierade sakkunniga inom brandskydd (SAK) anställda, trots att certifieringen inte anger hur bra eller dålig någon är på brandprojektering. Ett annat vanligt förekommande användningsområde för SAK är att gå in och bedöma en lösning i en nästan färdig byggnad när BN hamnar mellan olika uppfattningar hos byggherrens brandkonsult och räddningstjänsten. Denna utbildning fokuserar på SAK:s roll i byggprocessen enligt plan- och bygglagen men också hur SAK faktiskt används och vad man bör tänka på då, som t.ex. vad kommunen faktiskt får när de ställer krav på SAK i projekteringen.  

Brandskyddsutbildning för bostadsrättsföreningar

Denna utbildning kan kombinera teori och praktik. Vi fokuserar på det brandskydd som finns i just er byggnad, vad som är syftet med brandskyddet och hur det bör underhållas. Det kan t.ex. vara brandvarnare, brandcellsgränser inklusive dörrar, uppställningsplatser, ventilationsbrandskydd och rökluckor. Vi går igenom hur utrymning från en lägenhet är tänkt att fungera och vilken roll räddningstjänsten har vid en insats i ett flerbostadshus, samt besvarar frågor som varför man inte får förvara t.ex. rullatorer och barnvagnar i trapphuset och varför batterier i brandvarnarna alltid tar slut när man ligger och sover. I den praktiska delen prövar vi att släcka bränder med handbrandsläckare och brandfilt.  

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen I lov- och byggprocessen har byggherren kommunen, i form av byggnadsnämnden, som hjälp att ta sig igenom lov- och byggprocessen. När det gäller det tekniska egenskapskravet säkerhet i händelse av brand samarbetar byggnadsnämnden ofta med räddningstjänsten internt inom kommunen. Det är detta samarbete – mellan byggnadsnämnd och räddningstjänst – som denna utbildning fokuserar på. Utbildningen vänder sig framförallt till räddningstjänster och byggnadsnämnder, gärna tillsammans från samma kommun.